ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มากว่า ๘๗ ปี มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นมากมาย คนสูงวัยซึ่งเป็นคนรุ่นเก่ามีบทเรียนมากจากเหตุการณ์ต่างๆนำอดีตนำมาเป็นบรรทัดฐานทางความคิด ในขณะเดียวกันคนวัยเด็กซึ่งถือเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งไม่ทันได้เผชิญกับเหตุการณ์เหล่านั้นก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ในอดีตมากเท่ากับการมองไปในอนาคตข้างหน้า บรรยากาศการเมืองการปกครองในภาคประชาชนปัจจุบันจึงมีการแบ่งฝ่ายเลือกข้าง และเกิดวาทกรรมแบ่งช่วงอายุช่วงวัยเกิดขึ้นมากมาย ทำอย่างไรจะให้คนทั้งสองวัยนี้สามารถเดินไปด้วยกันในสังคมอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ซึ่งไม่อาจสร้างได้จากการไปเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อของบุคคลอื่น แต่จะต้องมีกระบวนการวางรากฐานประชาธิปไตยที่มั่นคง นั่นก็คือ การสร้างความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นภายในตัวของทุกคนให้ได้เสียก่อน วิถีประชาธิปไตยที่สวยงามจึงจะเกิดขึ้นตามมา

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งมีหน้าที่บูรณาการในการวางแผน อำนวยการ ประสานการปฏิบัติและกำกับดูแลงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งรัฐ ได้แก่ งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การพัฒนาด้านการเมือง และ  การสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ตลอดจนการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการแห่งชาติที่มีพันธกิจหลักในการเผยแพร่ประชาธิปไตย จัดกิจกรรมเยาวชนประชาธิปไตย ภายใต้แนวคิด We are citizen เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้แก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนนำร่องของพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศรีอยุธยา เขตราชเทวี เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ , โรงเรียนทวีธาภิเษก เขตบางกอกใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ , โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตพระนคร เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และโรงเรียนมหรรณพาราม เขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยรูปแบบกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งละประมาณ ๒๐๐ คน แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็น และถ่ายทอดความรู้สึกของตนเองผ่านมติของกลุ่ม โดยมุ่งหวังที่จะให้เยาวชนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ ความเป็นพลเมืองของตนเอง ซึ่งจะเป็นสังคมวิถีวัฒนธรรมประชาธิปไตยอันเป็นรากฐานที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและแข็งแรงของชาติ เพราะเยาวชนถือเป็นช่วงวัยที่กำลังเรียนรู้ที่จะแสวงหา สิ่งใหม่ และมีความต้องการแสดงออกถึงพลังทางความคิดของตนเอง หากมีรากฐานที่เข็มแข็งก็จะสามารถนำพลังคนรุ่นใหม่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมต่างๆที่วิทยากรจาก สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า นำมาอบรมให้ความรู้นั้น เริ่มตั้งแต่การเปิดใจผู้เข้าร่วมอบรมให้แสดงคิดเห็นของตนเองว่าออกมาก่อนว่า ประชาธิปไตยของแต่ละคนคืออะไร และชี้ให้เห็นว่ากระบวนการต่างๆที่นักเรียนได้ทำนั้น ถือว่าเป็นประชาธิปไตย ตั้งแต่การใช้สิทธิของตัวเองในการวาดภาพอย่างอิสระ เสรีภาพในการพูดความคิดให้คนอื่นฟัง โดยไม่ได้ละเมิดสิทธิของผู้อื่น การหยุดเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การยอมรับความเห็นต่างของเพื่อนในกลุ่ม การมีส่วนร่วมกับเพื่อนๆในการทำกิจกรรมให้สำเร็จตามเป้าหมาย และนำไปสู่การหาข้อตกลงร่วมกันโดยใช้เหตุผลที่ยึดหลักของส่วนรวม เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมอบความรู้ให้นักเรียนเข้าใจถึงสิทธิมนุษยชน ที่ถือว่าเป็นสิทธิสำคัญที่แต่ละคนได้รับมาในฐานะที่เกิดเป็นมนุษย์ ธรรมชาติของทุกคนต้องการความเป็นอิสระ ต้องการเสรีภาพ และเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆเพื่อสนองความต้องการของตนเอง เราทุกคนรักชีวิตตัวเอง จึงไม่ควรไปละเมิดหรือปล่อยให้ใครมาละเมิดสิทธิมนุษยชนของเราด้วยเช่นกัน โดยกฎข้อนี้อยู่ในรัฐธรรมนูญ มาตรา๒๕

คำว่า พลเมือง คือ พละกำลังของบ้านเมือง แบ่งเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

  • Concern Citizen พลเมืองผู้ตระหนักรู้ หมายถึง ผู้ที่มีความสนใจ ความความรู้ มีความตระหนักในศักยภาพของตนเอง และตระหนักในความสำคัญของหลักการประชาธิปไตย และประโยชน์ส่วนรวม
  • Active Citizen พลเมืองผู้กระตือรือร้น หมายถึง ผู้ที่ดำเนินการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะและกิจกรรมทางการเมือง บนหลักประชาธิปไตยและเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 

คำกล่าวที่ว่า “ประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน”  จึงเป็นที่มาที่จะต้องทำให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความเป็นพลเมือง ที่มีความสำคัญต่อการสร้างสังคมวิถีประชาธิปไตย(ค่านิยมในการดำเนินชีวิต,เคารพความเห็นต่าง,เคารพกฎหมาย,เคารพสิทธิผู้อื่น,นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม)  มากกว่าการสร้างประชาธิปไตยเพียงเฉพาะในเชิงกระบวนการ(การเลือกตั้ง,การลงประชามติ,สานเสวนาหาทางออก,การถอดถอน,อารยะขัดขืน) และเชิงโครงสร้าง(การปกครอง,พรรคการเมือง) ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยากหรือเรื่องที่ไกลตัว แต่พวกเค้าสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาประชาธิปไตยได้ โดยการปลุกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองในตัวเองและคนรอบข้าง และส่งต่อไปยังครอบครัว เพื่อนในโรงเรียน สร้างเป็นเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย ให้กระจายไปในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ