วันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.๑กอ.รมน.) โดย พล.ท.พิชัย เข็มทอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. พร้อมคณะ จัดโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวันขึ้น ณ โรงแรม โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นตัวแทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้  มีกิจกรรมเวทีเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด และลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรียนต้นแบบในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดป่าระกำ ใน อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมศึกษาเทคนิค และความรู้ไปประยุกษ์ใช้ในการจัดโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามนโยบายของ ศปป.๑ กอ.รมน. เพื่อให้เด็กนักเรียนมีรับผิดชอบหน้าที่ในการดูแลแปลงผักและเลี้ยงสัตว์ และฝึกให้เด็กใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ ปลูกฝังการทำเกษตรปลอดภัยโดยไม่ใช้สารเคมี สอนให้รู้จักการออมด้วยการทำบัญชีรายรับรายจ่าย และหลักการของความพออยู่ พอกิน พอใช้  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง