“พืชสมุนไพร” ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสู่สากล

0
การรักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วยด้วยพืชสมุนไพร นับเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน และในปัจจุบันสมุนไพรไทย เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านดงบัง ตำบลดงขี้เหล็ก อ.เมือง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมในการปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ จากหน่วยงานต่างๆหลายหน่วยงาน ในอดีตพื้นที่หมู่บ้านบ้านดงบังประชาชนประกอบอาชีปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ จำหน่ายต่อมาเกิดปัญหาราคาตกต่ำ และปัญหาด้านสุขภาพจาการใช้สารเคมี ชาวบ้านจึงได้มีการรวมตัวกันคิดหาอาชีพอื่นที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ โดยมี สมัย คูณสุข ประธานกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง เป็นผู้ริเริ่มการปลูกสมุนไพร โดยร่วมมือกับชาวบ้านพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แก่สมุนไพร พร้อมๆกับได้ฟื้นฟูภูมิปัญญาไทยที่มีมาแต่ครั้งบรรพบุรุษให้คืนกลับมาอีกครั้ง โดยเน้นการทำเกษตรแบบอินทรีย์ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่พึ่งยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีใดๆ...

เยาวชนประชาธิปไตย We are Citizen ปลุกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองในตัวเองและคนรอบข้าง

ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มากว่า ๘๗ ปี มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นมากมาย คนสูงวัยซึ่งเป็นคนรุ่นเก่ามีบทเรียนมากจากเหตุการณ์ต่างๆนำอดีตนำมาเป็นบรรทัดฐานทางความคิด ในขณะเดียวกันคนวัยเด็กซึ่งถือเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งไม่ทันได้เผชิญกับเหตุการณ์เหล่านั้นก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ในอดีตมากเท่ากับการมองไปในอนาคตข้างหน้า บรรยากาศการเมืองการปกครองในภาคประชาชนปัจจุบันจึงมีการแบ่งฝ่ายเลือกข้าง และเกิดวาทกรรมแบ่งช่วงอายุช่วงวัยเกิดขึ้นมากมาย ทำอย่างไรจะให้คนทั้งสองวัยนี้สามารถเดินไปด้วยกันในสังคมอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ซึ่งไม่อาจสร้างได้จากการไปเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อของบุคคลอื่น แต่จะต้องมีกระบวนการวางรากฐานประชาธิปไตยที่มั่นคง นั่นก็คือ การสร้างความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นภายในตัวของทุกคนให้ได้เสียก่อน วิถีประชาธิปไตยที่สวยงามจึงจะเกิดขึ้นตามมา ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งมีหน้าที่บูรณาการในการวางแผน อำนวยการ ประสานการปฏิบัติและกำกับดูแลงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งรัฐ ได้แก่ งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การพัฒนาด้านการเมือง และ ...

การแก้ไขปัญหาศัตรูมะพร้าว “หนอนหัวดำ” ได้อย่างยั่งยืนด้วยวิธีทางธรรมชาติ

ถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ชอบทำอาหาร คงจะสังเกตได้ว่ามะพร้าวกะทิ หรือกะทิถุงที่เราทำอาหารนั้น มีราคาที่ขยับสูงขึ้น ด้วยกลไกทางธรรมชาติที่มะพร้าวในช่วงหน้าแล้งก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ดูเหมือนปัญหาที่ซ้ำเติมเกษตรกรในอีกด้านหนึ่งคือการลักลอบนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรอย่างผิดกฎหมาย เพื่อสวมรอยเป็นมะพร้าวในประเทศ ได้นำปัญหาต่างๆเข้ามายังพี่น้องชาวสวนมะพร้าวเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องราคาที่ตกต่ำและปัญหาโรคและแมลงที่มากับผลผลิตเหล่านั้น ซึ่งถ้าไม่ได้รับการแก้ไขก็จะมีผลต่อความมั่นคงทางด้านอาหารของไทยในอนาคตอย่างแน่นอน ที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวจำนวนไม่น้อยร้องเรียนต่อภาครัฐในเรื่องของผลผลิตการเกษตรตกต่ำ ทั้งๆที่ความต้องการมะพร้าวในอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ  ที่มีทั้งเข้ามาอย่างถูกกฎหมายและมีการลักลอบนำเข้า จะเห็นได้ว่ามีการจับกุมผู้กระทำความผิดได้ครั้งละจำนวนนับสิบตันเลยทีเดียว นอกจากนี้เกษตรกรก็ยังประสบกับปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชคือแมลงดำหนามและหนอนหัวดำ โดยเฉพาะหนอนหัวดำเป็นแมลงศัตรูมะพร้าวต่างถิ่นที่ระบาดเข้ามาในไทย  สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรไทยจำนวนมาก ต้นมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำทำลายจะมีใบแห้ง และมีสีน้ำตาล ผลผลิตลดลง หากการทำลายรุนแรงอาจทำให้ต้นมะพร้าวตายได้  ซึ่งกรมวิชาการเกษตร ได้เผยแพร่แนวทางการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวออกมาอย่างต่อเนื่อง...

LATEST NEWS