หน้าแรก กิจกรรม ศปป.๑ กอ.รมน. การพัฒนาการเมือง และการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ

การพัฒนาการเมือง และการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ

สคส.ศปป.๑ กอ.รมน. เดินทางไปราชการในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๒ จ.กาฬสินธุ์ และ จ.ร้อยเอ็ด

0
สคส.ศปป.๑ กอ.รมน. เดินทางไปราชการในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๒ จ.กาฬสินธุ์ และ จ.ร้อยเอ็ด ตามแผนงานด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลัก เพื่อกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รวมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการ รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และหารือแนวทางปรับปรุงแก้ไขในกรอบงานของ ศปป.๑ กอ.รมน. ในห้วงวันที่ ๒๗ ก.พ. ถึง ๓ มี.ค....

LATEST NEWS