การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคง ร่วมกับส่วนราชการภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

0
เมื่อวันพุธที่ ๗ ธ.ค. ๖๕ เวลา ㆍ๙๓๐ พล.ท. อนุชา สังฆสุวรรณ ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคง ร่วมกับส่วนราชการภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ ศปป.๑ กอ.รมน. ณ โรงแรม ซีบรีซ จอมเทียน...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖

0
เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๖๕ เวลา 0๔0๐ พล.ท. อนุชา สังฆสุวรรณ ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. ร่วมการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประกวดผลงานฯ โดยมี พล.อ. สุวิทย์ เกตุศรี ผอ.ศปร. เป็นประธานฯ ณ...

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ ๖๓ ปี

0
มื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๕ พล.ท. อนุชา สังยสุวรรณ ผอ.ศปป. กอ.รมน. และคณะฯ เข้าร่วมพิธีเปีดงาน วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ ๖๓ ปี ณ ห้องประชุม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช.0...

LATEST NEWS