การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคง ร่วมกับส่วนราชการภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

0
เมื่อวันพุธที่ ๗ ธ.ค. ๖๕ เวลา ㆍ๙๓๐ พล.ท. อนุชา สังฆสุวรรณ ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคง ร่วมกับส่วนราชการภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ ศปป.๑ กอ.รมน. ณ โรงแรม ซีบรีซ จอมเทียน...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖

0
เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๖๕ เวลา 0๔0๐ พล.ท. อนุชา สังฆสุวรรณ ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. ร่วมการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประกวดผลงานฯ โดยมี พล.อ. สุวิทย์ เกตุศรี ผอ.ศปร. เป็นประธานฯ ณ...

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ ๖๓ ปี

0
มื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๕ พล.ท. อนุชา สังยสุวรรณ ผอ.ศปป. กอ.รมน. และคณะฯ เข้าร่วมพิธีเปีดงาน วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ ๖๓ ปี ณ ห้องประชุม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช.0...

แผนด้านการเสริมสร้างความมั่นคงมนุษย์

0
มื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๕ พล.ต.พิรุณ นยโกวิทย์ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุม ชี้แจง ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงในชีวิตของ ประชาชนและประเทศ เรื่องเกี่ยวกับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก เพื่อพิจารณาศึกษาความมั่นคงในชีวิตของ ประชาชนเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่สี่ตำบล ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม กรรมาธิการ CA ๔๒๒...

แผนด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลัก

0
เมื่อวันพุธที่ 19 ต.ค. 65 พล.ต. วรวุฒิ แสงทอง รอง ผอ.ศปป. 1 กอ.รมน. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์"ให้กับข้าราชการ กรมการสารวัตรทหารบก, นายทหารนักเรียน, นายสิบนักเรียน และนักเรียนนายสิบ ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรของโรงเรียนทหาร สารวัตร กรมการสารวัตรทหารบก ณ แหล่งสมาคม กรมการสารวัตรทหารบก

LATEST NEWS