หน้าแรก แท็ก กอ.รมน.

แท็ก: กอ.รมน.

กิจกรรม เยาวชนประชาธิปไตย “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

0
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีการจัดกิจกรรม เยาวชนประชาธิปไตย “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม ขึ้น โดยกิจกรรมนี้เป็นการต่อยอดมาจากกิจกรรมอบรมเยาวชนประชาธิปไตย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบวรร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรมระยะที่ ๒ ของ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยในครั้งนั้นได้มีวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า มาอบรมให้ความรู้เรื่องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข...

โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ “รักร่วมใจ” กอ.รมน.จังหวัดนครนายก

0
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓  :  สืบเนื่องมาจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริดำเนินงานด้านปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เป็นสายพันธุ์ที่ดี ทนทานต่อโรคและแมลงและเกษตรกรสามารถขยายผลต่อได้ ทาง ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จึงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสะสมเป็น “เมล็ดพันธุ์พระราชทาน” นำไปช่วยฟื้นฟูที่ประสบภัยพิบัติ และแจกจ่ายราษฎรทั่วไป...

LATEST NEWS