หน้าแรก แท็ก ศปป.1 กอ.รมน.

แท็ก: ศปป.1 กอ.รมน.

กิจกรรม เยาวชนประชาธิปไตย “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

0
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีการจัดกิจกรรม เยาวชนประชาธิปไตย “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม ขึ้น โดยกิจกรรมนี้เป็นการต่อยอดมาจากกิจกรรมอบรมเยาวชนประชาธิปไตย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบวรร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรมระยะที่ ๒ ของ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยในครั้งนั้นได้มีวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า มาอบรมให้ความรู้เรื่องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข...

LATEST NEWS