บูรณาการในการวางแผน อำนวยการ ประสานการปฏิบัติและกำกับดูแลงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งรัฐ

กิจกรรม ศปป.๑